Dosen

Adapun dosen-posen Pascasarjana Prodi PBA adalah sebagai berikut:

Dr. Ahmad Munir, M. Ag.

Dr. Abu Bakar, M. Ag

Dr. H. Miftahul Ulum, M. Ag.

Dr. H. Ahmad Mujib, M. Ag.

Nurcholis, Ph. D

Dr. Mamba’ul Ngadimah, M. Ag.

Dr. Mukhibat, M. Ag.

Dr. H. Muhammad Thoyib, M. Pd.

Dr. Ahmadi, M. Ag.

Dr. Muh Tasrif, M.Ag.

Zahrul Fata, Ph.D.

Dr. H. Moh. Munir, M. Ag

Dr. Harjali, M. Pd.

Dr. Muhammad Ali, M. Pd